CHMIELUJEMY NIEPRZERWANIE OD 1856AKCJONARIUSZE

Zgodnie z art. 5 § 5 ksh w niniejszej zakładce zamieszczane będą ogłoszenia pochodzące od Spółki dla Akcjonariuszy wymagane przez prawo lub statut.

Browar Głubczyce Spółka  Akcyjna w Głubczycach nr KRS 0000031608 Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 27.07.2001 r. 

 

Zarząd Browaru Głubczyce Spółki Akcyjnej z siedzibą w Głubczycach wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031608, działając na podstawie art.16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce oraz udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce nastąpi za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji podlegają złożeniu w Spółce w związku z obligatoryjną dematerializacją akcji imiennych i na okaziciela oraz wprowadzeniem rejestru akcjonariuszy.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. tracą moc dotychczasowe dokumenty akcji, które zastąpi wpis w rejestrze akcjonariuszy.